Privacy statement

Betrekking: Blits Web/Design Vof en de website wijzijnblits.nl

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Blits Web/Design. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Blits Web/Design met persoonsgegevens omgaat.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Blits Web/Design verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Blits Web/Design verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten;
Verzenden van onze nieuwsbrieven;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.
Aanlevering persoonsgegevens en privacy gevoelige informatie

Gegevens over gebruik en cookies van de website
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics, Google search console en Yoast SEO. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google, Facebook, LinkedIn voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Blits Web/Design geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens bewaartermijn en inzage
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Blits Web/Design de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Blits Web/Design de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Blits Web/Design op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Iedereen heeft het recht om inzage van de gegevens die Blits Web/Design van u heeft nadat u dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt hiervoor schriftelijke een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden
Blits Web/Design verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Blits Web/Design bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder). Overdracht van persoonsgegevens geschiedt enkel in strikte opdracht en goedkeuring.

Akkoord verklaring van gebruik gegevens
Blits Web/Design gaat ervan uit dat je akkoord gaat met de verwerking van de door jouw verstrekte gegevens voor de reden waarvoor ze verkregen / aangeleverd zijn. Met de akkoord verklaring zal Blits Web/Design geen andere handelingen inzetten dan expliciet zijn overeengekomen bij de opdracht.

Inzage, informatieverzoeken, correctie en recht van verzet
Iedere bezoeker kan ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als men niet benaderd wil worden met informatie over onze producten en diensten door dit schriftelijk te melden. Tevens heeft iedere bezoeker het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens. Als je meer informatie wilt over Blits Web/Design, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact met ons op. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Deelmogelijkheid sociale netwerken
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Blits Web/Design adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.